رادیو فرکانسی

عمل بسته درمان درد دیسک و سیاتیک
با رادیو فرکانسی
روش انجام این عمل همانند سایر بلوک های تشخیصی می باشد. پس از اتصال پلیت کوتر به قسمتی از بدن بیمار و ایجاد اتصال به زمین، ژنراتور مولد امواج RF که دارای انواع گوناگونی می باشد روشن می شود. کانول های سوزنی شکل که تنها قسمتی از نوک بدون عایق بوده و فعال می باشد تحت راهنمایی فلوروسکوپ در نزدیک عصب مورد نظر قرار گرفته و سپس سوزن انتقال دهنده جریان RF از بین آن عبور داده شده وامواج را به عصب منتقل می کند. انرژی حرارتی که از نوک سوزن منتقل می شود ارتباط با طول منتقله فعال سوزن، فاصله سوزن تا عصب و قطر سوزن دارد.